Telefoonnummer: 0543-74 53 74 (optie 2)
Contact formuliercontact
0543-745374 (optie 2)
canadaplus@aeroglobe.nl
phone 0543 - 74 53 74 (optie 2)

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Aeroglobe International B.V. is een Nederlandse touroperator met de volgende handelsnamen; AmerikaPLUS, CanadaPLUS en AfrikaPLUS. Aeroglobe International B.V. is al ruime tijd lid van ANVR, SGR en Calamiteitenfonds.

Aeroglobe International B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Aeroglobe International B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Aeroglobe International B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Aeroglobe International B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

- Het organiseren van de reis;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Voor het maken van een boeking wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren.

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons heeft geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Wanneer u naar het buitenland reist kunnen wij verplicht worden, door overheidsinstanties op onze bestemmingen, dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is

- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Aeroglobe International B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Adresgegevens;
- Thuisblijvers telefoonnummer;
- Paspoortnummer

Uw persoonsgegevens worden door Aeroglobe International B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst (in de ANVR voorwaarden is opgenomen (art 13, lid 2) dat alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis) en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Aeroglobe International B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is

- Het inschrijvingsformulier nieuwsbrief of aanmelding via het offerte aanvraagformulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Aeroglobe International B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Aeroglobe International B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men aangemeld is. U kunt zich, indien gewenst, gemakkelijk afmelden via de nieuwsbrief, via onze website of per email aan info@aeroglobe.nl  

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Aeroglobe International B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
- Al onze websites zijn beveiligd met een SSL certificaat.  

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van de computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser meestuurt, worden geregistreerd en voor statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website worden gebruikt. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.  

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google op servers opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van de campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.  

Facebook, Youtube en Twitter (social media)

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de social media platformen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen. Dit geldt ook voor de andere social media platformen.  

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van de elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van bezoekers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Meer informatie over het gebruik van cookie vindt u in het cookie statement. 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via:

Aeroglobe International B.V.
Rauwershofweg 4
7108 BH Winterswijk Woold
Tel. 0543 - 74 53 74
info@aeroglobe.nl